راهنمای داوران

 راهنمای داوران  برای داوری مقالات:

 برای اینکه مراحل داوری آغاز شود کارشناسان نشریه برای داور ایمیلی ارسال میکنند تا در ابتدا مشخص شود آیا داور میتواند با نشریه همکاری داشته باشد یا خیر.

reviewer1  

در صورتیکه شما به عنوان داور آمادگی خود را برای داوری اعلام کنید ( accept reviewing را انتخاب کنید )،فرم ذیل برای شما ظاهر شده و باید موارد مربوطه را پر کنید و با این کار درلیست اسامی داوران نام داور ثبت خواهد شد.

  reviewer2   reviewer3

 کارشناس نشریه ایمیل زیر را جهت داوری مقاله برای داور ارسال میکند:

reviewe4

  فرم داوری مقاله:

  reviewer4  

پروفایل داور:

reviewer5 reviewer6